Aanmelden

Aanmelden

Met dit aanmeld­for­mu­lier kunt u zich alvast opgeven voor het opGROEIsymposium dat op zater­dag 8 ok­to­ber 2022 zal wor­den gehou­den.

Aanmeld­for­mu­lier

ac­ti­vi­teit: opGROEIsymposium op zater­dag 8 ok­to­ber 2022 *

naam: *
geslacht: Vrouw Man *

adres: *
post­co­de/woon­plaats: *
land:

tele­foon/mobiel:
e-mail­a­dres: *

gebruik crèche 0-5 jaar:
opmer­king:


* verplicht

Entree Symposium op 8 ok­to­ber 2022 in Ede

De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 30 per persoon / € 55 per echtpaar.
Dat is inclusief uit­ge­breide lunch, koffie/thee en een borrel achteraf.
Kin­de­ren 0-5 jaar zijn gratis en stu­den­ten betalen € 15

Na aanmel­ding ont­vangt u een factuur voor de deel­ne­mersbijdrage.

Deelname aan het opGROEIsymposium is de­fi­ni­tief na ont­vangst van de betaling van de totale deel­ne­mersbijdrage. Het bedrag mag echter nooit een be­lem­me­ring zijn om deel te kunnen nemen. Neem contact op met de organi­sa­tie als dit het geval mocht zijn.

Annule­rings­rege­ling: Bij opzeg­ging door de deel­ne­mer tot twee weken voor aan­vang van het eve­ne­ment wordt een ont­van­gen betaling volle­dig gere­tour­neerd.

Voor opzeg­ging na die datum wor­den de volgende kosten in reke­ning gebracht:

  • Van de 14e t/m de 8e dag voor aan­vang van het eve­ne­ment 50% van het totale inschrijf­geld;
  • Van de 7e tot aan de dag van het eve­ne­ment 100% van het totale inschrijf­geldopGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •