Lezingen OpGROEIsymposium 2021

gepubliceerd: maandag, 20 december 2021

Tijdens het OpGROEIsymposium 2021 zijn opnames gemaakt door Radio Maria van de lezingen van Jelle Wiering en Luc Simons pr.

Lezing Jelle Wieringa

Jelle WieringaJelle Wiering spreekt in zijn lezing over zijn pro­mo­tie­on­der­zoek waarin hij niet-reli­gi­euze bena­deringen van seksua­li­teit onder­zocht en de ten­dens om pro­ble­ma­tiek op het gebied van seksua­li­teit zon­der voldoende kri­tische re­flec­tie aan religie toe te schrijven.

Lezing kape­laan Luc Simons

Luc Simons pr.Luc Simons spreekt in zijn lezing over de chris­te­lijke antropo­lo­gie naar het model van Johannes Paulus II in zijn ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ en het beeld dat van de mens dat momen­teel veelal wordt voor­ge­steld in de seculiere media en poli­tieke stro­mingen. Is het mens­beeld van de H. Schrift nog houd­baar en zo ja, wat betekent dat voor ons omgaan met mensen die een gebroken­heid ervaren in dit mens­beeld?

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •