Sprekers

Sprekers

De volgende sprekers hebben hun mede­wer­king toegezegd:

Hoofd­spre­kers

Adina Portaru

Adina PortaruAdina Portaru werkt als senior advocaat voor de Europese tak van Alliance Defen­ding Freedom Inter­na­tio­nal (ADF). ADF Inter­na­tio­nal is een NGO die, steunend op het Chris­te­lijk geloof, de fun­da­men­tele vrij­he­den en de instrinsieke men­se­lijke waar­dig­heid vanuit een juri­dische invals­hoek wil verde­digen, promoten en helpen waar­bor­gen. Adina Portaru is verbon­den aan het kantoor van ADF Inter­na­tio­nal te Brussel en spitst zich toe op de werk­zaam­he­den van de Europese In­stel­lingen en van de Raad van Europa.”

Voordat zij haar werk bij ADF begon heeft zij uit­ge­breid erva­ring opgedaan als onder­zoeks­assis­tent aan de Uni­ver­si­teit van Maastricht en bij het Europese trai­nings- en onder­zoeks­cen­trum voor de rechten van de mens en de­mo­cra­tie in Oos­ten­rijk, waar zij het beleid op het vlak van de mensen­rechten be­oor­deelde.

Adina Portaru behaalde haar Master in de Rechten op het gebied van Recht en Globalise­ring aan de Uni­ver­si­teit van Maastricht en haar doctoraat aan de Karl Franzens Uni­ver­si­teit in Oos­ten­rijk. Haar thesis gaat over de vraag hoe de Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de het VN-Mensen­rechtencomité vrij­heid van mening en gods­dienst in­ter­pre­te­ren. Zij is toehoor­der in het Roemeense parle­ment van Boekarest en werkt regel­ma­tig mee aan thema’s rond vrij­heid van religie. Zij is redacteur van het boek A ‘Precious Asset’? Analy­zing Religious Freedom Protections in Europe (Kairos, 2020).

Luc Simons, pr.

Luc Simons, pr.Kape­laan Luc Simons is pries­ter van het bisdom Roermond en heeft al sinds vroeg in zijn pries­ter­lijk leven bij­zon­dere aan­dacht voor de pas­to­raal voor ge­zin­nen en alles wat aan deze pas­to­raal kan bijdra­gen. Hij raakte in het bij­zon­der geïn­te­res­seerd in de catecheses welke de heilige Paus Johannes Paulus II tussen 1979 en 1984 op het Sint Pieters­plein gaf over het thema licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit, die bekend zijn gewor­den onder de titel ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’. In vele cursussen, weeken­den en inlei­dingen probeerde hij deze nog veelal verborgen schat van de Kerk onder de aan­dacht te brengen bij jon­ge­ren, stu­den­ten, stellen die zich voor­be­rei­den op het huwe­lijk, gehuw­den, celi­ba­tairen en ieder die geïn­te­res­seerd is in de vraag welke rol de licha­me­lijk­heid speelt in zijn of haar (gelo­vi­ge) leven.

Luc Simons behaalde een Master ‘Marriage and Family’ en een Licentiaat in de theo­lo­gie aan het Inter­na­tio­naal Theo­lo­gisch Instituut in Oos­ten­rijk. Hij is medeauteur van het boek Open­heid voor het Leven. Bewust en verant­woord ouder­schap volgens Humanae Vitae (Betsaida, 2018) en heeft tevens mee­ge­werkt aan ver­schil­lende ver­ta­lin­gen op het genoemde aan­dachts­ge­bied zoals de catecheses van Johannes Paulus II De Theo­lo­gie van het Lichaam (Betsaida, 2016), Mannen en vrouwen komen van Eden. Een handlei­ding bij de Theo­lo­gie van het Lichaam van Johannes Paulus II (Betsaida, 2019) en Sterk, zelfbewust en voorgelicht. Seksuele opvoe­ding van kin­der­tijd tot de prepuber­teit (Betsaida, 2020). In 2018 was hij mede­or­ga­ni­sa­tor van het 5 e Inter­na­tio­naal Symposium Theo­lo­gie van het Lichaam en is sinds het begin betrokken bij de organi­sa­tie van het
OpGROEIsymposium.

Jelle Wiering

Jelle WieringDr. Jelle Wiering is cultureel antropoloog en religieweten­schapper. Zijn onder­zoek richt zich op relaties tussen seculari­teit, seksua­li­teit en religie. In sep­tem­ber pro­mo­veerde Wiering aan de Rijksuni­ver­si­teit Gro­nin­gen met zijn proef­schrift ‘Secular Practices: the Production of Religious Difference in the Dutch Field of Sexual Health.’ De disser­ta­tie bespreekt Wierings antropo­lo­gisch onder­zoek naar het Neder­landse veld van seksuele ge­zond­heid en kijkt in het bij­zon­der naar de rol van religie en licha­me­lijk­heid. Eerder deed Wiering onder­zoek naar schakers in Rusland, Neder­landse pelgrims die naar Santiago de Com­pos­tel­la reizen en boeddhisten in Utrecht.

Workshop­lei­ders

Paul Graas

Paul GraasPaul Graas (1989) coördineert ac­ti­vi­teiten bij Stich­ting Instudo, een stich­ting die ini­tia­tie­ven ontwikkelt voor stu­den­ten en jonge pro­fes­sio­nals op het gebied van cultuur, aca­de­mische vor­ming, per­soon­lijke ont­wik­ke­ling en katho­lie­ke vor­ming. Hij is tevens directeur van Leidenhoven (Am­ster­dam), een van de lokale vesti­gingen. Daar­naast is Paul research mana­ger bij Interaxion Group, een inter­na­tio­naal platform gericht op opvoe­dings- en onder­wijs­vraag­stukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jon­ge­ren, ouders, leraren en andere opvoe­ders in binnen- en bui­ten­land over on­der­wer­pen zoals: karakter­vor­ming, con­cen­tratie en focus, smart­phones en sociale media en digitale versla­vingen en pornografie, waarin hij zijn kennis van de klassieke deugdethiek combineert met zijn kennis van de moderne psycho­lo­gie en zijn per­soon­lijke erva­ring als coach. Hij coacht al jaren scholieren, stu­den­ten en jonge pro­fes­sio­nals in karakter­vor­ming, geloofs­vraag­stukken en tijds­mana­ge­ment.

Paul is Spaans en Neder­lands. Paul heeft ge­schie­de­nis in Madrid en Utrecht gestu­deerd en hij heeft een master in ge­schie­de­nis en socio­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit Utrecht. Recent heeft hij het boek Voor de christen die mens wil wor­den ge­schre­ven (De Boog/Betsaida, 2020), die bin­nen­kort ook uitge­ge­ven wordt in het Spaans.

Loles Bobo Ruiz

Loles Bobo Ruiz

Loles Bobo komt oor­spron­ke­lijk uit Spanje waar ze scheikunde gestu­deerde en jaren werkte in het onder­wijs als docent en team­lei­der. In Neder­land heeft ze de oplei­ding Mainframe ontwikke­laar bij Siemens Nixdorf gevolgd en na 5 jaar gewerkt te hebben bij een automatise­rings­bedrijf, maakte ze weer de switch naar haar passie: het onder­wijs.

Haar wens is om kin­de­ren te onder­steunen bij het bouwen aan hun toe­komst. In 2013 heeft ze haar school­lei­ders­oplei­ding afgerond en sinds maart 2014 is ze werk­zaam als directeur van een bassi­school, eerst in Zwolle op de Geert Grote school en vanaf 2018 op de Amalia-Astro in Baarn.

Haar visie op opvoe­ding en onder­wijs ver­woordt ze met woor­den van Antoine de Saint Exupéry: “Wanneer je mensen een schip wil laten bouwen, breng ze dan niet bij elkaar om hout te slepen of werk­te­keningen te maken, maar leer de mensen te verlangen naar de oever­loze zee” Ze zegt: “Dit is mijn oever­loze zee: het geluk van de kin­de­ren en via hen, het verbe­te­ren van de maat­schap­pij. Een goede opvoe­ding die leidt tot de vor­ming van vrije en verant­woor­de­lijke personen, die daarna in staat zijn hun eigen po­si­tie­ve bijdrage te leveren aan de samen­le­ving. De aan­dacht voor de onder­wijs­be­hoef­ten en talent­ont­wik­ke­ling, bij zowel de leer­kracht als de leer­ling hebben mijn priori­teit.”

Yvonne Koopman

Yvonne KoopmanYvonne Koopman is echt­ge­note en moe­der van twee tieners (17 en 18 jaar). Ze is jour­na­liste en heeft zich altijd bezigge­hou­den met on­der­wer­pen die huwe­lijk, gezin en opvoe­ding aan­gaan vanuit het katho­lie­ke gezichts­punt, met speciale aan­dacht voor seksuele opvoe­ding.

Adina Portaru

Adina PortaruBehalve dat Adina Portaru zal optre­den als hoofdspreekster van dit symposium zal zij ook een workshop lei­den. Bovenaan deze pagina staat haar uit­ge­breide bio.

Dr. Jelle Wiering is cultureel antropoloog en religieweten­schapper. Zijn onder­zoek richt zich op relaties tussen seculari­teit, seksua­li­teit en religie. In sep­tem­ber pro­mo­veerde Wiering aan de Rijksuni­ver­si­teit Gro­nin­gen met zijn proef­schrift “Secular Practices: the Production of Religious Difference in the Dutch Field of Sexual Health.” De disser­ta­tie bespreekt Wierings antropo­lo­gisch onder­zoek naar het Neder­landse veld van seksuele ge­zond­heid en kijkt in het bij­zon­der naar de rol van religie en licha­me­lijk­heid. Eerder deed Wiering onder­zoek naar schakers in Rusland, Neder­landse pelgrims die naar Santiago de Com­pos­tel­la reizen, en boeddhisten in Utrecht.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •