Disclaimer

Disclaimer
Info

Hoewel aan de in­for­ma­tie op deze web­si­te de grootst moge­lijke zorg wordt besteed, is niets men­se­lijks ons vreemd.

De organi­sa­tie van het opGROEIsymposium is nimmer aansprake­lijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of ver­band houdt met, het gebruik van deze web­si­te of de onmoge­lijk­heid om deze te gebruiken.

Aan deze web­si­te kunnen geen rechten wor­den ontleend.

Het is de gebruiker van deze web­si­te niet toe­ge­staan de inhoud van de site te wij­zigen, te verkopen of in licentie te geven. Het is uit­slui­tend toe­ge­staan de in­for­ma­tie van deze site, zoals artikelen, foto's en teksten, voor per­soon­lijk gebruik over te nemen. Bronvermel­ding van de web­si­te en eventuele naamsvermel­ding van de auteur is verplicht indien in­for­ma­tie uit deze web­si­te wordt afge­beeld of geci­teerd.

Het is niet toe­ge­staan een hyperlink naar deze web­si­te zo in te richten dat een in­ter­net­ge­bruiker deze web­si­te in een frame te zien krijgt van een andere in­ter­net­pa­gina.

Waar wordt gelinkt naar web­si­tes van der­den heeft de organi­sa­tie van het opGROEIsymposium geen invloed op de inhoud van die web­si­tes, zijn eventuele opinies niet per de­fi­ni­tie die van de organi­sa­tie en aanvaardt de organi­sa­tie geen enkele aansprake­lijk­heid.

Wij res­pec­teren het intellectuele eigendom van anderen. Bij gebruik van tekst en foto's proberen we zoveel moge­lijk de auteurs­recht­heb­ben­den te achterhalen en te voldoen aan de AVG-wet­ge­ving. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op uw auteurs­rechten of dat uw auteurs­rechten op een andere manier zijn geschon­den, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •