Drie projecten

Tijdens het webinar van dins­dag 23 april 2024 komen drie projecten aan bod. Hier­on­der volgt een omschrij­ving per project.

Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam

Project Het cadeauHet project ‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’ is een nieuw en bij­zon­der project voor kin­de­ren en ouders om thuis mee aan de slag te gaan. Het is ontstaan uit de behoefte van ouders aan in­for­ma­tie en mid­de­len om aan hun kin­de­ren over te kunnen dragen hoe mooi en goed God de mens heeft geschapen. En dat Hij een prach­tige bedoeling heeft gelegd in het lichaam van een man en het lichaam van een vrouw, zodat zij samen kunnen mee­werken aan Zijn schep­ping, het voort­bren­gen van nieuw leven. Ook zochten ouders hand­vat­ten voor die on­der­wer­pen die las­tig (kunnen) zijn en vaak tegen­ge­steld zijn aan een katho­liek mens­beeld. De opbouw en uit­wer­king van het project is gebaseerd op de catecheses van Johannes Paulus II die bekend zijn gewor­den onder naam 'Theo­lo­gie van het Lichaam'.

Rijk geïllustreerd kin­der­deel

Het project bestaat uit een kin­der­deel en een ouder­deel. In het kin­der­deel leren de kin­de­ren via 10 brieven zich­zelf kennen als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest, met de vermogens om te kunnen kiezen. Ook wordt dui­de­lijk gemaakt dat ons lichaam de bete­ke­nis in zich draagt om liefde te schenken en liefde te ont­van­gen. De kin­de­ren gaan begrijpen hoe deze 'taal van het lichaam' samen met de andere bete­ke­nis van ons lichaam - die van het ‘leven door­ge­ven’ - past in het plan dat God met ieder mens heeft. De rijk geïllustreerde brieven beginnen steeds met een korte situatie die aansluit bij de bele­vings­we­reld van het kind en sluiten af met een Bijbelvers en een opdrachtje.

Uit­ge­breid ouder­deel

In het ouder­deel is een zeer uit­ge­breide en gevarieerde begrippen­lijst opgeno­men over thema’s die samen­han­gen met alles rondom liefde, relaties en seksua­li­teit. Enkele voor­beel­den zijn: schaamte, deug­den, huwe­lijk, pornografie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­plan­ning, abortus, ongewild alleen blijven, menstruatie, natte droom, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len enz.. Veel van de thema’s komen niet in het kin­der­deel voor, maar staan uit­druk­ke­lijk wél in het ouder­deel omdat kin­de­ren deze thema’s in hun dage­lijks leven tegen (kunnen) komen. Naast de uit­wer­king van elk thema bevat het ouder­deel ook algemene tips over de seksuele opvoe­ding. Ook zijn er in de kaft schetsen toe­ge­voegd van de manne­lijke en vrouwe­lijke geslachts­de­len. Aan de ouders de keuze om deze te gebruiken en wanneer.

Het project richt zich op kin­de­ren die aan het begin van de puber­teit staan, zo rond de 10-12 jaar. Af­han­ke­lijk van de ont­wik­ke­ling van je kind en zijn/haar open­heid voor het on­der­werp en/of waar je kind in zijn/haar omge­ving mee in aanra­king komt, kun je als ouder bepalen wanneer je er met je kind(eren) mee aan de slag wil gaan.

Bij het project hoort een de web­si­te www.lileli.nl (liefde-leven-lichaam) die stap voor stap op- en uit­ge­bouwd wordt.

 

Meisje tot Vrouw

Project Wat gebeurt er in mijn lichaam?‘Meisje tot vrouw’ is de Neder­landse bena­ming voor een project waarbij meisjes van rond de 10 tot 12 jaar op een heel actieve en aanschouwe­lijke manier leren over de cyclus van de vrouw. De meisjes kruipen in de rol van de hormonen en beleven ver­won­derd, hoe deze hen van een meisje in een vrouw ver­an­de­ren en waarom ze menstrueren. Tevens wor­den de ont­wik­ke­ling tot vrouw, de vrucht­baar­heid en het aan­gaan van relaties geplaatst in het plan dat God in de Schep­ping heeft gelegd, ook toen hij jullie dochter schiep.

Er zijn meer­dere bij­een­komsten waarbij voor de moe­ders (en leer­krachten die geïn­te­res­seerd zijn), be­ge­lei­dende voor­drachten wor­den gegeven. Het boek dat wordt gebruikt bij dit project is ‘Wat gebeurt er in mijn lichaam’. Het project is momen­teel voor Neder­land in ont­wik­ke­ling.

Expeditie XY

Project Expeditie XYVoor jongens van rond de 10 tot 12 jaar is ‘Expeditie XY’ een stoer en heel leer­zaam project om bekend en gewend te raken aan hun eigen groei tot man. Tijdens de work­shop nemen de jongens als ruimtevaar­ders de rol van de zaadcellen over en leren zo het manne­lijk lichaam beter kennen. Ze ont­dek­ken hoe de zaadcellen groeien, in het trai­nings­cen­trum van de bijbal rijpen, van daaruit op reis gaan en op een vreemde planeet (de eicel) terecht kunnen komen. De jongens wor­den met de cyclus van de vrouw ver­trouwd gemaakt en leren de bete­ke­nis van de menstruatie inzien. Ze horen hoe ze zelf ontstaan zijn en hoe een zwan­ger­schap verloopt. De vader (of oom of peet­va­der) wordt tij­dens de sessie uit­ge­no­digd om een stukje van de tocht samen met de jongen te beleven en te delen rond vrucht­baar­heid en seksua­li­teit. Het project is in Vlaan­de­ren ont­wik­keld en wordt nu voor gebruik in Neder­land voor­be­reid.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •